Dan za spremembe – 10. april 2021

Tudi letos se pridružujemo vseslovenski akciji Dan za spremembe. Potekala bo v aprilu 2021 pod naslovom PREMAGAJMO OSAMLJENOST.
Na OŠ Duplek smo akcijo naslovili POVEZANI SKOZI DROBNE POZORNOSTI. Želimo spodbuditi in krepiti solidarnost in z drobnimi pozornostmi širiti sodelovanje in povezanost med različnimi skupinami za lažje skupno premagovanje težav sodobnega časa.

Pridružite se nam pri delitvi drobnih pozornosti!

Vodji akcije
Marina Herman in Marjetka Bezjak

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Obvestilo o delu na daljavo in nujnem varstvu učencev

Spoštovani starši,
Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021.

V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih šolah. Pouk v tem času poteka na daljavo.

Nujno varstvo se organizira za učence od 1. do 3. razreda, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.

Prosimo vas, da do jutri, 30. 3. 2021 do 12.00, sporočite prisotnost svojega otroka razredniku.

Starši otrok, ki boste za čas od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021, prijavili svoje otroke, oba starša predložita potrdilo delodajalca, ki je v PRILOGI in ga oddate razredniku do srede, 31. 3 . 2021, ali prvi dan prihoda otroka v šolo v času nujnega varstva.

V šolo pripeljite samo zdrave otroke, brez znakov okužbe dihal (nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana temperatura, izguba/sprememba vonja ali okusa…). Prav tako naj v šolo ne prihajajo, če živijo z osebo, ki ima simptome oz. znake, ki so pripisljivi bolezni SARS-CoV-2, ali če živijo z osebo, ki je v izolaciji zaradi bolezni SARS-CoV-2.

S spoštovanjem.

Ravnatelj:
Đano Novak

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Prireditev ob materinskem dnevu

Pripravili smo spletno prireditev ob materinskem dnevu. Premierno predvajanje prireditve bo v četrtek, 25. marca 2021, ob 17. uri.

Tokratni program spletne prireditve so v celoti pripravili otroci Osnovne šole Duplek in Osnovne šole Korena ob pomoči njihovih mentorjev. Zato še posebej zahvala vsem mentorjem.

Spletno prireditev si boste lahko premierno ogledali na spodnjih povezavah:

spletna stran Občine Duplek
youtube kanal Občine Duplek
facebook stran Občine Duplek

Prijetno gledanje vam želimo.
Lep pozdrav,
Dejan STANKO
Koordinator

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Prenova centralne šole

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da se je pričela toplotna prenova Osnovne šole Duplek, ki bo zajemala dela na severnem delu stavbe in na stari telovadnici. Zaradi tega bo prostor na tem delu primerno zaščiten.
Prosimo starše, otroke in učitelje, da v maksimalni meri poskrbite za varnost otrok in da se na tem predelu ne zadržujete.

Prosimo za razumevanje in strpnost,

Ravnatelj
Đano Novak

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Razpis za ravnatelja/ravnateljico

Svet zavoda Osnovne šole Duplek, Korenska cesta 31, 2241 Spodnji Duplek na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi sklepa razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.

Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice.

Predviden pričetek dela bo 1. 9. 2021.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,

– dokazilo o pridobljenem nazivu,

– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,

– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,

– opis in dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja v RS ali drugo dokazilo o obdobju dela v VIZ),

– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost za namen »Varstvo otrok in mladoletnikov« iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku – ne sme biti starejše od 30 dni.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda (vrtec in osnovna šola) za mandatno obdobje, lahko pa priloži tudi kratek življenjepis.

Pisne prijave z dokazili pošljite po pošti v 15 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Svet Osnovne šole OŠ Duplek, Korenska cesta 31, 2241 Spodnji Duplek z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico – Ne odpiraj«.

V primeru oddaje nepopolne vloge, bo kandidat/-ka pisno pozvan/-a, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprotnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo iz izbirnega postopka izločena.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Duplek

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Govorilne ure za starše učencev centralne šole – od 1. do 9. razreda,

Pozdravljeni.
V ponedeljek, 15. marca, bomo med 16.30 in 18.30 uro izvedli govorilne ure za starše učencev centralne šole.
Glede na epidemiološko situacijo bomo tokrat govorilne ure izvajali s pomočjo video konferenc (Zoom).
Postopek je zelo podoben naši utečeni obliki:
1) Rezervirajte si termin z učiteljem (na voljo so tako razredniki kot nerazredniki) z vpisom svojega imena in oddelka vašega otroka (npr: Jože Volk, 7.b) v preglednico (povezave do preglednic so spodaj).
2) Najkasneje v ponedeljek dopoldan boste od učitelja/učiteljev dobili povezavo do učiteljeve Zoom konference.
3) V ponedeljek vsaj nekaj minutk pred dogovorjenim terminom obiščite povezavo, ki ste jo dobili od učitelja.
4) Ob dogovorjeni uri vas bo učitelj iz čakalnice sprejel v videokonferenco, kjer vam bo na voljo 7 minut.
5) Za pomoč pri video konferencah Zoom se lahko obrnete tudi na svoje otroke, ki imajo bogate izkušnje komuniciranja na ta način.

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook