Osnovni podatki

OŠ Duplek

Korenska cesta 31

telefon
02 621 28 11

Ravnatelj
Tomaž Repenšek

Podružnici

telefon

vodja podružnice

Dvorjane

Dvorjane 15

02 681 43 31

Dunja Gostenčnik

Zgornji Duplek

Zgornji Duplek 98

02 681 54 11

Nataša Cimerman

Vrtec

telefon

pomočnica ravnatelja za vrtce

Milena Drevenšek

Vrtec Spodnji Duplek

Korenska cesta 31

02 621 28 10

02 621 28 13

Vrtec Dvorjane

Dvorjane 15d

02 681 48 21

Vrtec Zgornji Duplek

Zg. Duplek 8d

02 681 54 01

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda Osnovna šola Duplek,
Korenska c. 31,
2241 Spodnji Duplek
Telefon: 02 621 28 11
Faks: 02 621 28 15
e-pošta: info@os-duplek.si
Odgovorna uradna oseba Tomaž Repenšek, ravnatelj
Telefon: 02 621 28 12
e-mail: tomaz.repensek@os-duplek.si
Datum prve objave kataloga 18.1.2008
Datum zadnje spremembe 10.5.2018
Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://os-duplek.splet.arnes.si

2. Splošni podatki o zavodu in formacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

organigram

Kratek opis delovnega področja zavoda Osnovno šolsko izobraževanje in predšolska vzgoja
Organi zavoda Svet zavoda: predsednik – Tomaž Miholič
Ravnatelj: Tomaž Repenšek
Svet staršev: predsednik: Katja Prosen
Strokovni organi zavoda Učiteljski zbor: sestavljajo ga vsi strokovni delavci šole.
Razredni učiteljski zbori: sestavljajo ga strokovni delavci posameznega razreda.
Oddelčni učiteljski zbori: sestavljajo ga strokovni delavci posameznega oddelkaRazredniki: razredniki posameznih oddelkov
Organigram zavoda Organigram zavoda

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba Tomaž Repenšek, ravnatelj OŠ Duplek
Telefon: 02 621 28 12
e-mail: tomaz.repensek@os-duplek.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja zavoda

Notranji predpisi Odlok o ustanovitvi zavoda, Zakon o zavodih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o varstvu osebnih podatkov
Državni predpisi Register predpisov RS ( IX negospodarske dejavnosti )
Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU

2.č Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov v OŠ Duplek je:
Darja Zavec, tajnik VIZ, elektronski naslov: darja.zavec@guest.arnes.si, telefon: 02/621-28-11.

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov  

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov Letni delovni načrt šole in vrtca, Letni delovni načrti strokovnih delavcev, Vzgojni načrt, Razvojni načrt

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ Vpis v prvi razred
Vpis učencev iz drugih šol
Prešolanje učencev v druge šole
Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja (za šoloobvezne učence, ki pridejo iz drugih držav)
Izrekanje vzgojnih ukrepov
Napredovanje strokovnih delavcev v nazive
Napredovanje delavcev v plačilne razrede
Zaposlovanje delavcev
Reševanje pritožb staršev, zaposlenih

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc Zavod ne vodi oziroma ne upravlja z javno evidenco

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk Zavod ne vodi oziroma ne upravlja z javno evidenco

2.i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

Sklopi informacij Šolska publikacija
Urniki
Izbirni predmeti
Hišni red
Strokovni delavci
Sodelovanje v projektihJedilniki

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Informacije javnega značaja Osnovne šole Duplek so objavljene na spletni strani  https://os-duplek.splet.arnes.si

Dostop je možen v fizični obliki v tajništvu šole, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij Urniki
Število učencev
Število zaposlenih
Šolski koledar
Informacije o javnih naročilih
Prosta mesta v enotah vrtca
Dnevi dejavnosti
Telefonska številka 02 621 28 11