Projekt “Digitrajni učitelj”

PROJEKT DIGITRAJNI UČITELJ

https://digitrajni.si/

Digitrajni učitelj je inovativni projekt, ki dviguje kompetentnost strokovnih delavcev v izobraževanju na področjih digitalne, trajnostne in finančne pismenosti ter vzpostavlja aktivne samoučeče se skupnosti.

VIZIJA PROJEKTA
Vizija projekta je vzpostaviti mednarodno priznan sistem profesionalnega razvoja strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki postavlja v središče učečo se osebo, ga/jo uspešno pripravlja na izzive prihodnosti ter vzgaja v samostojno in odgovorno osebo-do družbe in do okolja.

CILJ
Cilj je doseči digitalno, trajnostno in finančno preobrazbo vzgoje in izobraževanja z usposabljanjem ”digitrajnih učiteljev”.

NAMEN PROJEKTA V ŠTEVILKAH:
– uspešno usposobiti najmanj 20.000 strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc in temeljnih vsebin računalništva in informatike, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti,
– vzpostaviti več kot 40 razvojnih skupin ter usposobiti 700 multiplikatorjev, 130 svetovalcev VIZ in do 1400 prenašalcev znanja,
– vzpostaviti aktivne samoučeče se skupnosti VIZ, ki bodo imele trajnostni učinek tudi po izteku projekta financiranja z namenom kontinuiranega profesionalnega razvoja in prenosa v prakso.

TEMELJNA PODROČJA RAZVIJANJA USTREZNIH KOMPETENC:
• Trdni temelji digitalne pismenosti za učinkovito rabo novih digitalnih
orodij, ki šele prihajajo;
• Sobivanje človeka z umetno inteligenco;
• Kritično razmišljanje za učinkovito in kritično vrednotenje naraščajoče količine podatkov ter kako iz podatkov izluščiti spoznanja;
• Reševanje problemov za vse večje in kompleksnejše izzive, ki so pred nami;
• Trajnostno in zeleno razmišljanje za učinkovito sodelovanje pri zmanjševanju posledic podnebnih sprememb ter prilagajanju na podnebne spremembe;
• Ozaveščanje o spoštljivem sobivanju z naravo;
• Prilagodljivost in nenehno učenje za hitro prilagajanje vsem spremembam in izzivom na področju digitalizacije, trajnosti in finančne pismenosti;
• Sistemska miselnost za razumevanje povezanosti in kompleksnosti družbenih, gospodarskih in okoljskih sistemov;
• Strateško vodenje in usmerjanje, ki stremi proti celostnemu in analitičnemu pristopu;
• Sodelovanje in komunikacija za učinkovito sodelovanje in komunikacijo v sodobnih interdisciplinarnih okoljih;
• Etične in odgovorne prakse za usposobljenost pri etičnem odločanju, varovanju zasebnosti, etiki podatkov in odgovorni uporabi tehnologije;
• Inovativnost in podjetništvo za vzpodbujanje kreativnega razmišljanja, prepoznavanja priložnosti in spodbujanje inovacij;
• Globalna ozaveščenost za kritično razumevanje globalnih izzivov in kulturnih razlik, poznavanje mednarodnih okvirov in dogovorov povezanih s trajnostjo, ter sodelovanje z deležniki po vsem svetu.

KONZORCIJSKI PARTNERJI
Založba Rokus Klett d.o.o., Skupnost zavodov Konzorcija šolskih centrov (Šolski center Ljubljana, Šolski center Kranj, Šolski center Nova Gorica, Šolski center Novo mesto, Šolski center Celje, Šolski center Velenje, Šolski center Ptuj), ARNES – Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Academia Maribor, Univerza v Ljubljani (v nadaljevanju: UL) – Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu, UL – Filozofska fakulteta, UL – Ekonomska fakulteta, UL – Fakulteta za matematiko in fiziko, UL – Fakulteta za računalništvo in informatiko, RIC – Državni izpitni center, CPI – Center za poklicno izobraževanje, Združenje ravnateljev vrtcev Slovenije, Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije, Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije, Skupnost višjih strokovnih šol Slovenije in Zveza ljudskih univerz Slovenije.