Projekt Učenje učenja

PROJEKT »UČENJE UČENJA«

Projekt ” Učenje učenja” je inovativni pristop k izobraževanju, ki se osredotoča na razvoj spretnosti samostojnega učenja pri učencih. Projekt spodbuja metode, tehnike in strategije, ki omogočajo učencem, da postanejo aktivni udeleženci v lastnem izobraževanju, jih spodbuja k razmišljanju, raziskovanju, refleksiji in prevzemanje odgovornosti za lastno učenje.

CILJ
Učenci spoznajo in uporabljajo učinkovite in aktivne učne metode pri pouku in domačem učenju.

NAMEN
Glavni namen projekta je, da postanejo samostojni, motivirani in samozavestni učenci, ki bodo lahko uspešno premagovali izzive učenja na različnih področjih življenja.

TRAJANJE
Šol. leto 2023-2024

DEJAVNOSTI
Na samem uvodu pri učencih na podlagi dejavnosti in vprašalnika preverimo prevladujoče učne stile.
Glede na potrebe razreda (opazovanje, sposobnosti, interese, razredno klimo, …) izberemo aktivne metode.
Učencem posamezne metode predstavimo na RU. Vselej jih skozi dejavnosti tudi sami preizkusijo, večino skozi skupinsko delo.
Te metode nato uporabljajo pri učnih urah, pri različnih predmetih in domačem učenju.

Projekt spodbuja metode, tehnike in strategije, ki omogočajo učencem, da postanejo aktivni udeleženci v lastnem izobraževanju, jih spodbuja k razmišljanju, raziskovanju in refleksiji.