Zelena in digitalna prihodnost

Naziv operacije: ZELENA IN DIGITALNA PRIHODNOST

Akronim: Zeleno in digitalno

Sklad : ESRR

Vodilni partner – prijavitelj : Občina Duplek

Ostali partnerji: Osnovna šola Duplek in Riso, d.o.o.

Vrednost operacije : 69.782,38 EUR

Vrednost sofinanciranja : 23.861,91 EUR

Glavni razlogi

Z operacijo želimo spodbuditi varovanje okolja ter uporabo zelenih in digitalnih rešitev v občini in na celotnem območju LAS Ovtar Slovenskih goric. Opažamo, da prebivalci ne poznajo dovolj možnosti in spodbud za dejavnosti, ki spodbujajo rabo obnovljivih virov energije in pozitivno vplivajo na podnebne spremembe in varovanje okolja. V ta namen bomo izvedli sejemski dogodek, ki bo spodbujal zelene rešitve za posameznike, gospodinjstva in različne gospodarske subjekte. Zelo pomemben pa se nam zdi prenos znanja o varovanju okolja, skrbi za naravo in trajnostni razvoj na mlajše generacije, predvsem predšolske otroke in učence osnovnih šol.

Cilj operacije:

Operacija zasleduje cilj varovanja okolja, ohranitev naravnih vrednot in blaženja podnebnih sprememb . (CILJ C1). Projektne aktivnosti so namenjene spodbujanju rabe obnovljivih virov energije in okolju prijaznih oblik transporta. Prav tako vplivamo na razvoj ekologije in ohranjanje okolja.

V operaciji spodbujamo tudi večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin (CILJ D1).

Z načrtovanimi aktivnostmi, vzpostavlja in vzpodbuja večjo kakovost življenja , aktivno staranje, vseživljenjsko učenje, podpira zdrav način življenja, medgeneracijsko sodelovanje, spodbuja socialno vključenost in vpetost ranljivih skupin v družbeno življenje.

Prav tako zasledujemo cilj D1 ustvarjanje novih zelenih delovnih mest in pospeševanje podjetništva . Spodbujali bomo nove vsebine, znanje in podporno okolje za inovativne pristope in dodajanje vrednosti proizvodom in storitvam za razvoj zelenega in digitalnega podjetništva.

Pričakovani učinki:

Z operacijo bodo nastali novi programi za osveščanje na področju varovanja okolja (izvedba predavanj, svetovanj in delavnic). Izveden bo sejemski dogodek, ki bo občanom, prebivalcem LAS in širši javnosti ponudil informacije o zeleni in digitalni prihodnosti, kar pomeni nov produkti, ki prispeva k razvoju ekologije, športa, aktivnega življenjskega sloga in društvenih dejavnosti ter je novost na območju LAS.

Programi namenjeni učenju, osveščanju in motivaciji bodo vključevali udeležence različnih ranljivih skupin (otroci in mladi, starejši) in spodbujali medgeneracijsko sodelovanje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ukrep PRP 19.2.: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Dodatne informacije:

www.eu-skladi.si in www.lasovtar.si