Dan za spremembe – 10. april 2021

Tudi letos se pridružujemo vseslovenski akciji Dan za spremembe. Potekala bo v aprilu 2021 pod naslovom PREMAGAJMO OSAMLJENOST.
Na OŠ Duplek smo akcijo naslovili POVEZANI SKOZI DROBNE POZORNOSTI. Želimo spodbuditi in krepiti solidarnost in z drobnimi pozornostmi širiti sodelovanje in povezanost med različnimi skupinami za lažje skupno premagovanje težav sodobnega časa.

Pridružite se nam pri delitvi drobnih pozornosti!

Vodji akcije
Marina Herman in Marjetka Bezjak

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO OD 12. 4. 2021 DALJE

Spoštovani starši,
z dnem, 12. 4. 2021 se ponovno za vse otroke odpirajo vrtci in osnovne šole. Pravila in omejitve pa ostajajo v celoti enaka, kot so veljala v tednu pred zaprtjem.

S spoštovanjem.
Đano Novak, ravnatelj

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Energetska prenova Podružnice Zg. Duplek

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da se bo pričela energetska prenova Podružnice Zg. Duplek, ki bo zajemala dela na travnatem igrišču in na parkirnem prostoru ob šoli. Zaradi tega bo prostor na tem delu primerno zaščiten.
Prosimo starše, otroke in učitelje, da v maksimalni meri poskrbite za varnost otrok in da se na tem predelu ne zadržujete.

Hvala za razumevanje in strpnost,

Ravnatelj
Đano Novak

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Izbirni predmeti za učence od 3. do 8. razreda

Spoštovani starši in učenci!

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo.

Tudi letos razmere narekujejo, da se na izbirne predmete za naslednje šolsko leto prijavite tako, kot ste to naredili lansko leto.
Prijava na izbrane predmete bo možna samo preko spleta, kar pomeni, da morate starši imeti ustrezen dostop do eAsistenta (več tehničnih informacij je spodaj).

Pred vami je nabor predmetov, ki jih lahko izbirate. Preglejte predstavitve, razmislite in izberite.

Učenci, ki boste naslednje šolsko leto obiskovali 4., 5. ali 6. razred, lahko izbirate iz nabora neobveznih izbirnih predmetov (izberete le en predmet).

Učenci, ki pa boste naslednje šolsko leto obiskovali 7., 8. ali 9. razred, pa izbirate iz nabora obveznih izbirnih predmetov (izberete 2 predmeta). Podrobnejša navodila in pojasnila najdete v tej prilogi: Obvestilo_izbirni

Za izbiro predmetov za vašega otroka morate starši imeti potrjen t.i. GDPR račun na eAsistentu. Večina vas to že ima urejeno, če pa še kdo od razrednika ni dobil GDPR aktivacijske kode – pa ga preko elektronske pošte prosite zanjo.
Postopek aktivacije je relativno preprost; po prejeti GDPR kodi (12 mestna koda) sledite tem korakom:

S tem pridobite dostop do portala za starše, kjer lahko za svoje otroke izberete izbirne predmete za naslednje šolsko leto. Pomoč pri prijavi v GDPR vam nudi podjetje eŠola na številki: 01 777 33 99

Še video navodila:

Želimo vam vse dobro. Ostanite zdravi!

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Športni dan za učence od 6. do 9. razreda, petek 2. april

Dragi učenke in učenci!
Komaj smo se vsi skupaj malo navadili na normalno vsakodnevno delo že spet začenjamo z delom na daljavo. Izkoristite ta čas odgovorno do sebe in svoje izobrazbe. To še niso počitnice. Skrbite tudi za svoje telo z rednimi in dovolj intenzivnimi gibalnimi dejavnostmi. V spletnih učilnicah ŠPORT vas bodo čakala konkretna navodila za ta dva tedna.

V petek, 2. 4., boste imeli najprej športni dan na daljavo. Tema je priprava na ŠV karton.

April je tu in v drugi polovici testiranje za ŠV karton. Podrobna navodila so v priponkah v vaši spletni učilnici (Obvestila in napotki – ŠPO).
Če vam vreme v petek ne bo dopuščalo aktivnosti zunaj, lahko določene dejavnosti izvedete tudi druge dneve. Vendar opravite vse naloge. Vključite tudi vaše družinske člane in bodite skupaj aktivni.
Kot dokaz opravljenega športnega dne nam v spletno učilnico pošljite izpolnjeno razpredelnico in fotografije vaše vadbe.
Ostanite aktivni,

učitelji ŠPORT-a.

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Obvestilo o delu na daljavo in nujnem varstvu učencev

Spoštovani starši,
Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021.

V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih šolah. Pouk v tem času poteka na daljavo.

Nujno varstvo se organizira za učence od 1. do 3. razreda, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.

Prosimo vas, da do jutri, 30. 3. 2021 do 12.00, sporočite prisotnost svojega otroka razredniku.

Starši otrok, ki boste za čas od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021, prijavili svoje otroke, oba starša predložita potrdilo delodajalca, ki je v PRILOGI in ga oddate razredniku do srede, 31. 3 . 2021, ali prvi dan prihoda otroka v šolo v času nujnega varstva.

V šolo pripeljite samo zdrave otroke, brez znakov okužbe dihal (nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana temperatura, izguba/sprememba vonja ali okusa…). Prav tako naj v šolo ne prihajajo, če živijo z osebo, ki ima simptome oz. znake, ki so pripisljivi bolezni SARS-CoV-2, ali če živijo z osebo, ki je v izolaciji zaradi bolezni SARS-CoV-2.

S spoštovanjem.

Ravnatelj:
Đano Novak

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Prireditev ob materinskem dnevu

Pripravili smo spletno prireditev ob materinskem dnevu. Premierno predvajanje prireditve bo v četrtek, 25. marca 2021, ob 17. uri.

Tokratni program spletne prireditve so v celoti pripravili otroci Osnovne šole Duplek in Osnovne šole Korena ob pomoči njihovih mentorjev. Zato še posebej zahvala vsem mentorjem.

Spletno prireditev si boste lahko premierno ogledali na spodnjih povezavah:

spletna stran Občine Duplek
youtube kanal Občine Duplek
facebook stran Občine Duplek

Prijetno gledanje vam želimo.
Lep pozdrav,
Dejan STANKO
Koordinator

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Prenova centralne šole

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da se je pričela toplotna prenova Osnovne šole Duplek, ki bo zajemala dela na severnem delu stavbe in na stari telovadnici. Zaradi tega bo prostor na tem delu primerno zaščiten.
Prosimo starše, otroke in učitelje, da v maksimalni meri poskrbite za varnost otrok in da se na tem predelu ne zadržujete.

Prosimo za razumevanje in strpnost,

Ravnatelj
Đano Novak

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Razpis za ravnatelja/ravnateljico

Svet zavoda Osnovne šole Duplek, Korenska cesta 31, 2241 Spodnji Duplek na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi sklepa razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.

Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice.

Predviden pričetek dela bo 1. 9. 2021.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,

– dokazilo o pridobljenem nazivu,

– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,

– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,

– opis in dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja v RS ali drugo dokazilo o obdobju dela v VIZ),

– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost za namen »Varstvo otrok in mladoletnikov« iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku – ne sme biti starejše od 30 dni.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda (vrtec in osnovna šola) za mandatno obdobje, lahko pa priloži tudi kratek življenjepis.

Pisne prijave z dokazili pošljite po pošti v 15 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Svet Osnovne šole OŠ Duplek, Korenska cesta 31, 2241 Spodnji Duplek z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico – Ne odpiraj«.

V primeru oddaje nepopolne vloge, bo kandidat/-ka pisno pozvan/-a, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprotnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo iz izbirnega postopka izločena.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Duplek

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook